Informuję, że w dniu 21 marca 2023r. została podjęta uchwała nr 4/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Sławie w sprawie postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji. Uchwała nr 6/2023 wyznaczyła jednoosobowego likwidatora w osobie Beaty Drożdżyńskiej, dotychczasowego Sekretarza Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka, natomiast uchwała nr 5/2023 określiła cel przeznaczenia pozostałych środków stowarzyszenia.

W dniu 09.06.2023r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu o likwidacji Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Sławie.

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w Sławie do składania wniosków o zaspokojenie z majątku stowarzyszenia na adres likwidatora, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerem 695-306-546. Ewentualne wnioski należy składać do 31.10.2023r.

Beata Drożdżyńska – likwidator Stowarzyszenia Uśmiech Dziecka w SławiePromu