REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA IM. CZ. JANCZARSKIEGO W SŁAWIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

      Dyrektor Przedszkola im. Cz. Janczarskiego w Sławie informuje, iż trwają zapisy dzieci do przedszkola.. Wnioski o przyjęcie można pobrać w sekretariacie przedszkola lub ze strony internetowej naszej placówki i złożyć do dnia 31.03.2022r.

     Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola składają tylko deklarację o kontynuowaniu pobytu w przedszkolu.

      W naszym przedszkolu dzieci codziennie przebywają na świeżym powietrzu, mają kontakt ze zwierzętami i przyrodą, profesjonalne przygotowane są do podjęcia nauki w szkole. Posiłki przygotowane są pod kierunkiem dietetyka i ze zdrowych produktów Wszystkie dzieci potrzebujące pomocy mają zapewnioną opiekę lekarską.

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie na rok szkolny 2022/2023

  1. Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.59 ze zm).;
  2. Uchwały nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Sławie  z dnia 30 marca 2017r.w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława (Dz.Urz. Woj. Lub.2017.805);
  3. Zarządzenia nr 0050.273.2021 Burmistrza Sławy z dnia 26stycznia 2021r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych i przedszkoli oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

1. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie internetowej przedszkola harmonogramu rekrutacji do przedszkoli – 31 styczeń 2022r.

2. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola i na stronie internetowej przedszkola kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania I i II etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria – 03.02.2022r.

3. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2022/23. –  od 1 marca 2022r. – do 31 marca 2022r.

4. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   – od 1 marca 2022r. – do 31 marca 2022r.oraz  w postępowaniu uzupełniającym ; od dnia 19 kwietnia 2022r. do dnia 7 maja 2022r.

5. Podanie przez dyrektora przedszkola do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu. –  2 kwiecień 2022r.

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  wykonanie  przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7-10 ustawy Prawo oświatowe  – w postępowaniu rekrutacyjnym od 6 kwietnia 2022r. do dnia 16 kwietnia 2022r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 10 maja 2022r. do dnia 14 maja 2022r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie listy na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola – w dniu 12 kwietnia 2022r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 17 maja 2022r.

8. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia –  w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 19 kwietnia 2022r. do dnia 23 kwietnia 2022r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 10 maja 2022r. do dnia 21 maja 2022r.

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym poprzez umieszczenie listy na tablicach ogłoszeń w holu przedszkola – w dniu 26 kwietnia 2022r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 maja 2022r.

10. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

                     W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznego przedszkola obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miejskiej Sławie nr XXXIV/209/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława:

  1. dziecko podlegające obowiązkowi rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu – potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, za które można uzyskać 10 pkt,
  2. dziecko obojga rodziców pracujących, rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, uczących się w trybie dziennym – potwierdzone dokumentami: zaświadczeniem o zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy cywilnoprawnej, zaświadczeniu szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy, wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDIG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), za które można uzyskać 10 pkt,
  3. dziecko zadeklarowane na pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową – potwierdzone dokumentem: deklaracja rodzica/opiekuna prawnego, z które można uzyskać 5 pkt,
  4. rodzeństwo dziecka korzysta z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu – potwierdzone dokumentem: oświadczenie dyrektora przedszkola, za które można uzyskać 2 pkt.