Harmonogram rekrutacji do Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie na rok szkolny 2024/2025

 1. Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017.59 ze zm).;

 2. Uchwały nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017r.w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława (Dz. Urz. Woj. Lub.2017.805);

 3. Zarządzenia nr 0050.672.2024 Burmistrza Sławy z dnia 9 stycznia 2024r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych i przedszkoli, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

1. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu i na stronie internetowej przedszkola harmonogramu rekrutacji do przedszkoli – 31 styczeń 2024r.

2. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola i na stronie internetowej przedszkola kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania I i II etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria – 05.02.2024r.

3. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/25. – od 1 marca 2024r. – do 31 marca 2024r.

4. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 marca 2024r. – do 31 marca 2024r.oraz w postępowaniu uzupełniającym ; od dnia 15 kwietnia 2024r. do dnia 3 maja 2024r.

5. Podanie przez dyrektora przedszkola do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu. – 2 kwiecień 2024r.

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7-10 ustawy Prawo oświatowe – w postępowaniu rekrutacyjnym od 01 kwietnia 2024r. do dnia 12 kwietnia 2024r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 06 maja 2024r. do dnia 10 maja 2024r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie listy na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola – w dniu 15 kwietnia 2024r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 13 maja 2024r.

8. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 16 kwietnia 2024r. do dnia 19 kwietnia 2024r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 14 maja 2024r. do dnia 17 maja 2024r.

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym poprzez umieszczenie listy na tablicach ogłoszeń w holu przedszkola – w dniu 22 kwietnia 2024r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 20 maja 2024r.

10. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miejskiej Sławie nr XXXIV/209/17 z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława:

 1. dziecko podlegające obowiązkowi rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu – potwierdzone dokumentem: oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego, opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, za które można uzyskać 10 pkt,

 2. dziecko obojga rodziców pracujących, rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, uczących się w trybie dziennym – potwierdzone dokumentami: zaświadczeniem o zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy cywilnoprawnej, zaświadczeniu szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy, wydruk Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDIG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), za które można uzyskać 10 pkt,

 3. dziecko zadeklarowane na pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową – potwierdzone dokumentem: deklaracja rodzica/opiekuna prawnego, z które można uzyskać 5 pkt,

 4. rodzeństwo dziecka korzysta z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu – potwierdzone dokumentem: oświadczenie dyrektora przedszkola, za które można uzyskać 2 pkt.

Zasady rekrutacji do Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawa oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.).

 2. uchwała nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017r.w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława (Dz.Urz. woj. Lub. 2017.805).

 3. statut przedszkola.

 1. Do Przedszkola im. Cz. Janczarskiego w Sławie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sława.

 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Sławie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

1). Wielodzietność rodziny kandydata;

2). Niepełnosprawność kandydata;

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

7) Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, mają jednakową wartość – 10 pkt.

4. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole przystępuje do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W/w kryteria zapewniają jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, jak też lokalne potrzeby społeczne. Rada Miejska w Sławie określa na drodze uchwały dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

5. Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego ustalone przez organ prowadzący.

 1. Dziecko podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu –

10 pkt.

 1. Dziecko obojga rodziców pracujących, rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, uczących się w trybie dziennym – 10 pkt;

 2. Dziecko zadeklarowane na pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową –

5 pkt;

 1. Rodzeństwo dziecka korzysta z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu –2pkt.

.

6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Sława mogą być przyjęci do Przedszkola im. Cz. Janczarskiego w Sławie, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Sława przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Stosuje się przepisy zawarte w pkt 2 – 5.

7. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Tok postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu im. Cz. Janczarskiego w Slawie:

 1. Rodzice, których dzieci uczęszczają już do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, w terminie: od momentu wydania deklaracji do 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do 29 marca. Rodziców, którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie traktuje się jako rezygnujących z miejsca w przedszkolu.

 2. Dyrektor przedszkola ustala liczbę wolnych miejsc w przedszkolu po rozpatrzeniu deklaracji i podaje w formie komunikatu do wiadomości publicznej – zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.

 3. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy składają wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie przedszkola do 29 marca.

 4. Dyrektor ustala termin postępowania rekrutacyjnego oraz powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego. Ogłoszenie o terminie rekrutacji dzieci do przedszkola umieszczone zostanie na stronie BIP Gminy, stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach przedszkolnych.

 5. Za spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych przyznawane są punkty.

 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Lista umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w budynkach przedszkolnych.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów określonych w pkt 5

 1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 2. Zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym.

 3. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatnicy.

 4. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

 5. Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;