Zasady rekrutacji Drukuj

 

Zasady rekrutacji do Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie  

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawa oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.).
 2. uchwała nr XXXIV/209/17  Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017r.w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława (Dz.Urz. woj. Lub. 2017.805).
 3. statut przedszkola.

 

 

 1. Do Przedszkola im. Cz. Janczarskiego w Sławie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sława.
 2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Sławie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 

                    1). Wielodzietność rodziny kandydata;

                    2). Niepełnosprawność kandydata;

                    3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

                    4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

                    5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

                    6) Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

                    7) Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

         3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, mają jednakową wartość – 10 pkt.

         4. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole przystępuje do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę  kryteria określone przez organ prowadzący. W/w kryteria zapewniają jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, jak też lokalne potrzeby społeczne. Rada Miejska w Sławie określa na drodze uchwały dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

         5. Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego ustalone przez organ prowadzący.

                     

 1. Dziecko podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu  –

     10 pkt.

 1. Dziecko obojga rodziców pracujących, rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, uczących  się w trybie dziennym – 10 pkt;
 2. Dziecko zadeklarowane na pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową  – 5 pkt; 
 3. Rodzeństwo dziecka korzysta z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu -2pkt.

.

        6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Sława mogą być przyjęci do Przedszkola im. Cz. Janczarskiego w Sławie, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Sława przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Stosuje się przepisy zawarte w pkt 2 - 5.

        7. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

 

 

Tok postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Sławie:

 

 1. Rodzice, których dzieci uczęszczają już do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, w terminie: od momentu wydania deklaracji do 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do 29 marca. Rodziców, którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym  terminie traktuje się jako rezygnujących z miejsca w przedszkolu.
 2. Dyrektor przedszkola ustala liczbę wolnych miejsc w przedszkolu po rozpatrzeniu deklaracji i podaje w formie komunikatu do wiadomości publicznej – zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy składają wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie przedszkola do 29 marca.
 4. Dyrektor ustala termin postępowania rekrutacyjnego oraz powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego. Ogłoszenie o terminie rekrutacji dzieci do przedszkola umieszczone zostanie na stronie BIP Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach przedszkolnych.
 5. Za spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych przyznawane są punkty.
 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Lista umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w budynkach przedszkolnych.                                          

 

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów określonych w pkt 5

 

 1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 3. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatnicy.
 4. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 5. Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;