Każdy człowiek odgrywa rolę
w życiu dziecka
Staje się odpowiedzialny i za
jego rozwój i za wychowanie
Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Dzisiaj jest 0, 28 Lutego 2021r. Imieniny: Romana, Makarego
Przedszkole Samorządowe w Sławie
Statut Przedszkola Drukuj

STATUT

Przedszkola w Sławie

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1.  Statut opracowano na podstawie następujących przepisów:

 

1)  ustawy - Prawo oświatowe - ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949 );

 

2)  ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017r, poz. 1189).;

 

3) ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

       ( Dz.U. z 23017r., poz. 60 i 949);

 

4)  konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526);

 

5) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz.649);

 

6) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646);

 

7)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z 2009 r. Nr 139, poz. 1130, z 2010 r. Nr 215, poz. 1408 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 968); 10)

 

8)  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie

warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz

organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz. 1569);

 

9)     rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych rzedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591);

 

10)   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w  sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578);

 

11) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1611);

 

12) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w prawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz.1516 oraz z 2014 r. poz. 150);

 

13) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61,

poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz.

606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 222)..

 

2.  Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1)    dziecku – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola w Sławie;

2)    rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

3)    nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola w Sławie oraz innego pracownika pedagogicznego przedszkola;

4)    dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola w Sławie;

5)    przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole im. Czesława Janczarskiego w  Sławie.

3.  Ustalona nazwa używana w pełnym brzmieniu:

 

Przedszkole

Im. Czesława Janczarskiego

w Sławie

                       

4     Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Sława. Siedzibą organu prowadzącego jest  Urząd Miejski w Sławie.

5.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

6.    Przedszkole jest publiczną jednostka oświatową. W skład Przedszkola wchodzą 3 budynki, zlokalizowane przy ulicach:

   1) Sportowej 7

   2) Waryńskiego 55

   3) Szkole Podstawowe w  Starym Strączu

7. Siedziba Przedszkola  - 67 – 410 Sława, ul. Sportowa 7 - prowadzenie zajęć w 4 grupach dzieci w wieku od 3 do 7 lat;

2) ulica Waryńskiego 55, 67 – 410 Sława – adres innej lokalizacji, prowadzenie zajęć w dwóch lub trzech grupach dzieci w wieku od 3do 7 lat;

3) Szkoła Podstawowa w Starym Strączu – adres innej lokalizacji, prowadzenie zajęć w jednej grupie dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

§ 2

1. Przedszkole:

1)    prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godz. od 8.00 do 13.00;

2)    przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z odrębnymi przepisami i zasadami rekrutacji obowiązującymi w Przedszkolu w  Sławie ;

3)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w szczególności do:

1)    wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka;

2)    udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3)    tworzenia warunków do kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych;

4)    tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej,

5)  zapewnienia dzieciom zasad bezpieczeństwa, higieny oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;

6)    zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w Przedszkolu.

§ 4

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

2. Do zadań przedszkola należy:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;

 16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego;   

 17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

 

 

§ 5

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej Przedszkola to:

1)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;

2)    zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

3)    zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

4)    okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów;

5)    zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci;

6)    zajęcia dodatkowe organizowane przy współudziale finansowym rodziców i za ich zgodą;

7)    wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy.

§ 6

1. Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom zgodnie z ich potrzebami. W tym zakresie Przedszkole prowadzi w zależności od potrzeb:

1) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;

2) zajęcia rewalidacyjne;

3) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

4)  zajęcia indywidualnego, obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego

5) zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego, rocznego przygotowania przedszkolnego.

2. W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej Przedszkole współpracuje w szczególności z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu.

3.. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu.

4. W Przedszkolu pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szczególności objęte są dzieci:

1) z niepełnosprawnościami;

2) z zaburzeniami zachowanie i emocji;

3) ze szczególnymi uzdolnieniami;

4) ze specyficznymi trudnościami w opanowaniu podstawy programowej;

5) z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

6) z chorobami przewlekłymi;

7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

8) z zaniedbań środowiskowych;

9) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi;

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna organizuje dyrektor.

6. Pomocy psychologiczno -pedagogiczna w przedszkolu udzielają dzieciom w szczególności: nauczyciele oraz specjaliści  wykonujący  zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej :

1) terapeuta;

2) psycholog;

3) pedagog;

4) logopeda;

5) neurologopeda;

6) oligofrenopedagog,

7) fizjoterapeuta;

8) specjalista wczesnej interwencji;

8) neurolog.

7.  Przedszkole zapewnia  warunki do i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej  oraz   wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

1) sale doświadczania świata

2) gabinet integracji sensorycznej;

3) gabinet logopedyczny;

5) gabinet M. Montessori;

6) gabinet terapeutyczny;

7) woliera i mini zoo.

8. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz warunki organizowania kształcenia, wychowania  i opieki dla dzieci niepełnosprawnych określają odrębne przepisy.

§ 7

1.    Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem.

2.    Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

3.    Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.

4.    Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci młodszych pełni nauczyciel i pomoc nauczyciela.

5.    Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola nauczycielowi prowadzącemu grupę  towarzyszy pomoc nauczyciela.

§ 8

1.    Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przyjętym w przedszkolu Regulaminem wycieczek.

2.    Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców.

§ 9

1.    W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodzielnego podawania farmaceutyków.

2.    W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

3.    W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

§ 10

1.    Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.

2.    Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inne osoby, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnionych na piśmie przez rodziców.

3.    W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, próbuje nawiązać kontakt z rodzicami lub inną osobą dorosłą upoważnioną przez rodziców na piśmie;

4.    W przypadku,  gdy nie można porozumieć się z rodzicami i innymi osobami dorosłymi upoważnionymi przez rodzica na piśmie  nauczyciel zawiadamia policję.

5.    Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola, w przypadku kiedy zachowanie rodziców wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.

 

Rozdział 3

Organy Przedszkola i ich kompetencje

§ 11

1. Organami Przedszkola są:

1)    Dyrektor Przedszkola;

2)    Rada Pedagogiczna;

3)    Rada Rodziców.

§ 12

1.    Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.    W Przedszkolu zostało utworzone stanowisko wicedyrektora.

 13

1.    Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:

1)    sprawuje nadzór pedagogiczny, wspólnie z wicedyrektorem w tym:

a)    opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego ;

b)    prowadzi hospitacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli,

c)    gromadzi informacje o pracy nauczycieli,

d)    dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)    sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

4)    wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

5)    wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy;

6)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

7)    przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z przyjętą w Przedszkolu procedurą, z wyjątkiem skarg złożonych na Dyrektora Przedszkola;

8)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.    Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

3.    Dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organów Przedszkola.

4.    Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§ 14

 

1.    W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

3.    Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

4.    Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów.

5.    Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

§ 15

1.    W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2.    Członkowie Rady Rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym, po dwóch przedstawicieli z każdego oddziału.

3.    Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

§ 16

1.    Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy Przedszkola.

2.    Organy Przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

1)    organizowanie wspólnych posiedzeń;

2)    wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;

3)    planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

3.    Organy Przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.

4.    Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor poprzez:

1)    wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;

2)    wyjaśnienie istoty nieporozumień;

3)    podjęcie decyzji rozstrzygającej.

5.    W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

6.    Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

 

Rozdział 4

Organizacja pracy Przedszkola

§ 17

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

2.    Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.

3.    Liczba miejsc w przedszkolu wynosi : 175

4.    Przedszkole prowadzi 7 lub 8 oddziałów w zależności od potrzeb.

5.    Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

6.    W  oddziale liczba dzieci niepełnosprawnych nie powinna być większa niż 2.

7.  Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

§ 18

1.    Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2.    Do realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych Przedszkole posiada 8 sal zajęć, salę gimnastyczną, szatnię, łazienki, gabinety terapeutyczne, ogród przyrodniczy, mini zoo.

 

§ 19

1.    Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez Dyrektora Przedszkola.

2.    Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

§ 20

1.    Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2.    Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dla swojego oddziału, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3.    Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 21

1.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.

2.    W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z rodzicami.

3.    Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, od godziny 6.30 do godziny 16.30. Czas pracy Przedszkola może ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców.

4.    Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest  5 godzin dziennie.

5.    W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie, ale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie.

6.    Informacje o terminach przerwy w pracy Przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Przedszkola.

§ 22

1.    Rekrutacja do Przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap rekrutacji), a następnie kryteria ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Sławie  (drugi etap rekrutacji).

3.    Dyrektor może dokonywać przyjęć do Przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.

4.    Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola:

1)    na podstawie decyzji Dyrektora podjętej w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną w przypadku nieprzestrzegania regulaminu Przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne);

2)    z powodu nie podpisania umowy przez rodzica nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 31 sierpnia;

3)    z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do 10 września, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka;

4) z powodu zaległości w odpłatności za przedszkole.

Rozdział 5

Zasady odpłatności za Przedszkole

§ 23

1.    Pobyt dziecka w Przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy programowej.

2.    Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala Rada Miejska w Sławie, za wyjątkiem dzieci, które  ukończyły 6 lat  oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pobyt tych dzieci w Przedszkolu jest bezpłatny. Nie uregulowanie zaległej należności w wyznaczonym terminie spowoduje skierowanie postępowania na drogę sądową.

§ 24

1.    Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.

2.    Przerwa między posiłkami nie przekracza 3 godzin.

3.    Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole. Rodzic opłaca wyżywienie dziecka, w których dziecko faktycznie korzystało z posiłków.

4.    Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do kotła) w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za przebyty miesiąc;

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 25

 

  1. W Przedszkolu utworzone jest  stanowisko wicedyrektora.
  2. Na stanowisko wicedyrektora powołuje Dyrektor Przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i opinii organu prowadzącego. Do zadań wicedyrektora należy w szczególności:

3.    Sprawowanie nadzoru pedagogicznego, wspólnie z Dyrektorem Przedszkola, w tym:

1)    opracowanie rocznego plan nadzoru pedagogicznego,

2)    prowadzenie obserwacji zajęć dydaktycznych nauczycieli oraz bieżąca kontrola pracy nauczycieli,

3)    gromadzenie informacji o pracy nauczycieli,

4)    dokonywanie oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

4. Kontrolowanie realizacji podstawy programowej.

5. Współpraca z rodzicami, radą rodziców.

5. Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez Dyrektora.

6. Zastępowanie Dyrektora Przedszkola w czasie jego nieobecności.

 

§ 26

 

1.    W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników  niebędących nauczycielami.

2.    Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 27

 

1.    Do zadań nauczyciela należą w szczególności:

1)    zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez; przestrzeganie przepisów bhp i p.poż oraz regulaminów obowiązujących w Przedszkolu;

2)    dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola;

3)    zapewnienie higienicznych warunków pracy;

4)    zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren Przedszkola na terenie miasta ( dwóch opiekunów na 25 dzieci);

5)  zapewnienie właściwej opieki dzieciom podczas wyjazdów  poza teren Sławy ( jeden opiekun na 10 dzieci).

2.    Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania w szczególności.:

1)    informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;

2)    udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;

3)    ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.)

4)    udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne).

3.    Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, w szczególności.:

1)    tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

2)    dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i poznawczej;

3)    wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;

4)    stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

5)    stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy;

6)    realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci.

4.    Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

1)    dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności;

2)    prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną;

3)    współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną; opiekę zdrowotną i inne formy pomocy;

4)    przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

5)    dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego.

5.    Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28

1.    Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia Dyrektorowi.

2.    Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

§ 29

Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:

1)    udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;

2)    samokształcenie;

3)    pomoc merytoryczną ze strony Dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;

4)    wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;

5)    aktywny udział w naradach szkoleniowych rady pedagogicznej.

§ 30

1.    Pracownicy  niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu to:

1)    samodzielny referent;

2)    kierownik gospodarczy;

3)    pomoc nauczyciela;

4)     pomoc nauczycielki do dzieci niepełnosprawnych;

5)    szef kuchni;

6)    kucharz;

7)    pomoc kuchenna;

8)   specjalista ds. Bhp i Ppoż

9)    woźna oddziałowa;

10)   dozorca - palacz;

11   palacz konserwator

2.    W Przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący Przedszkole.

3.    Pracownicy niebędący nauczycielami są zobowiązani do współdziałania z nauczycielami i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.

4.    Szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki. Poszczególne zakresy obowiązków służbowych dla pracowników zatrudnionych w Przedszkolu w Sławie powierza Dyrektor na piśmie każdemu pracownikami.

5.    Każdy pracownik zobowiązany jest do:

1)    dbałości o mienie przedszkola;

2)    współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;

3)    przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy;

4)    powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością Przedszkola;

5)    przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

§ 31

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki rodziców

§ 32

1.    Rodzice mają w szczególności prawo do:

1)    znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej;

2)    rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;

3)    pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

4)    uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;

5)    zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego;

6)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola;

7)    wnioskowania do Dyrektora o zorganizowanie na terenie Przedszkola zajęć dodatkowych;

8)    otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami dziecka i rodziców;

9)    udziału w organizowanych przez Przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez;

10)  wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz ramowego rozkładu dnia.

2.    Na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola spoczywa obowiązek:

1)    udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

2)    zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia;

3)    uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych;

4)    regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

5)    terminowego regulowania należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej bezpłatnego czasu zgodnie z wysokością opłaty ustaloną uchwałą Rady Gminy;

6)    usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie, telefonicznie, pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim.

3.    Współpraca z rodzicami  organizowana jest w następujących formach:

1)    zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez Dyrektora Przedszkola;

2)    zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli, nie rzadziej niż 3 razy w roku.;

3)    zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu;

4)    wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu;

5)    konsultacje indywidualne;

6)    informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń;

7)    codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.

 

 

Rozdział 8

Prawa i obowiązki dziecka

§ 33

1.    Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2.    Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat.

3.    Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

4.    Dziecko ma prawo do:

1)    podmiotowego i życzliwego traktowania;

2)    akceptacji takim, jakie jest;

3)    indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;

4)    kontaktów z dziećmi i dorosłymi;

5)    zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

6)    wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

7)    zdrowego, urozmaiconego jedzenia;

8)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

5.    W Przedszkolu obowiązuje "Kodeks przedszkolaka" ustalony z dziećmi, w porozumieniu z rodzicami. Obowiązkiem dziecka jest:

1)    przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie;

2)    szanować godność swoją i innych;

3)    dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;

4)    troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali;

5)    uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem.

 

Rozdział 9

Przepisy końcowe

§ 33

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 34

1.    Przedszkole jest jednostką budżetową.

2.    Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

3.    Obsługę finansowo-księgową Przedszkola prowadzi .Referat Finansowy – Finanse Oświaty przy Urzędzie Miejskim w Sławie.

4.    W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy - Prawo oświatowe,  akty wykonawcze do ustawy.

 

 

Zatwierdzony uchwałą nr 7/2017/2018 z dnia 05.10.2017r. Przedszkola im. Cz. Janczarskiego w Sławie