Każdy człowiek odgrywa rolę
w życiu dziecka
Staje się odpowiedzialny i za
jego rozwój i za wychowanie
Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Przedszkole

Dzisiaj jest 0, 28 Lutego 2021r. Imieniny: Romana, Makarego
Rekrutacja
Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola Drukuj

Poniżej znajduje się plik z aktualną KARTĄ ZGŁOSZENIA DZIECKA na rok szkolny 2021/22.

files/karta nowa styczeń 2021.doc

 
ZASADY REKRUTACJI Drukuj

altalt

 
Zasady rekrutacji Drukuj

 

Zasady rekrutacji do Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie  

 

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawa oświatowe (Dz.U.2017.59 ze zm.).
 2. uchwała nr XXXIV/209/17  Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017r.w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława (Dz.Urz. woj. Lub. 2017.805).
 3. statut przedszkola.

 

 

 1. Do Przedszkola im. Cz. Janczarskiego w Sławie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Sława.
 2.  W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym w Sławie, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 

                    1). Wielodzietność rodziny kandydata;

                    2). Niepełnosprawność kandydata;

                    3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

                    4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

                    5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

                    6) Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;

                    7) Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

         3. Kryteria, o których mowa w pkt 2, mają jednakową wartość – 10 pkt.

         4. Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego przedszkole przystępuje do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w którym brane są pod uwagę  kryteria określone przez organ prowadzący. W/w kryteria zapewniają jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, jak też lokalne potrzeby społeczne. Rada Miejska w Sławie określa na drodze uchwały dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

         5. Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego ustalone przez organ prowadzący.

                     

 1. Dziecko podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu  –

     10 pkt.

 1. Dziecko obojga rodziców pracujących, rodzica pracującego i samotnie wychowującego dziecko, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, uczących  się w trybie dziennym – 10 pkt;
 2. Dziecko zadeklarowane na pobyt w przedszkolu ponad podstawę programową  – 5 pkt; 
 3. Rodzeństwo dziecka korzysta z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu -2pkt.

.

        6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Sława mogą być przyjęci do Przedszkola im. Cz. Janczarskiego w Sławie, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy Sława przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Stosuje się przepisy zawarte w pkt 2 - 5.

        7. Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

 

 

 

Tok postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Samorządowym w Sławie:

 

 1. Rodzice, których dzieci uczęszczają już do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu pobytu dziecka w przedszkolu, w terminie: od momentu wydania deklaracji do 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do 29 marca. Rodziców, którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym  terminie traktuje się jako rezygnujących z miejsca w przedszkolu.
 2. Dyrektor przedszkola ustala liczbę wolnych miejsc w przedszkolu po rozpatrzeniu deklaracji i podaje w formie komunikatu do wiadomości publicznej – zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego.
 3. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy składają wnioski wraz z załącznikami w sekretariacie przedszkola do 29 marca.
 4. Dyrektor ustala termin postępowania rekrutacyjnego oraz powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza przewodniczącego. Ogłoszenie o terminie rekrutacji dzieci do przedszkola umieszczone zostanie na stronie BIP Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach przedszkolnych.
 5. Za spełnianie kryteriów ustawowych i dodatkowych przyznawane są punkty.
 6. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola. Lista umieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w budynkach przedszkolnych.                                          

 

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów określonych w pkt 5

 

 1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Zaświadczenie szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 3. Zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub nakaz płatnicy.
 4. Wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 5. Oświadczenie rodzica kandydata dotyczące deklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu;
 
Harmonogram rekrutacji Drukuj

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.59 ze zm).;
 2. Uchwały nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Sławie  z dnia 30 marca 2017r.w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława (Dz.Urz. Woj. Lub.2017.805

 

1. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu  harmonogramu rekrutacji do przedszkoli – 31 styczeń 2019r.

2.Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania I i II etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria  – 31 styczeń 2019r.

3.Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019/20. -  od 1 marca do 29 marca 2019r.

4. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   - od 1 marca do 29 marca 2019r.oraz w postępowaniu uzupełniającym ; od dnia 23 kwietnia 2019r. do dnia 10 maja 2019r.

5. Podanie przez dyrektora przedszkola do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu. -  05.04.2019r.

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie  przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  - w postępowaniu rekrutacyjnym od 8 kwietnia 2019r. do dnia 15 kwietnia 2019r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 13 maja 2019r. do dnia 18 maja 2019r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie listy na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola –  w dniu 17 kwietnia 2019r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14 maja 2019r.

8. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia -  w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 17 kwietnia 2019r. do dnia 19 kwietnia 2019r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16 maja 2019r. do dnia 17 maja 2019r.

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym poprzez umieszczenie listy na tablicach ogłoszeń w holu przedszkola – w dniu 26 kwietnia 2019r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 maja 2019r.

10.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.