Harmonogram rekrutacji Drukuj

Harmonogram rekrutacji do Przedszkola im. Czesława Janczarskiego w Sławie na rok szkolny 2019/2020

 

  1. Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017.59 ze zm).;
  2. Uchwały nr XXXIV/209/17 Rady Miejskiej w Sławie  z dnia 30 marca 2017r.w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sława (Dz.Urz. Woj. Lub.2017.805

 

1. Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu  harmonogramu rekrutacji do przedszkoli – 31 styczeń 2019r.

2.Podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola kryteriów branych pod uwagę podczas przeprowadzania I i II etapu postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria  – 31 styczeń 2019r.

3.Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2019/20. -  od 1 marca do 29 marca 2019r.

4. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym   - od 1 marca do 29 marca 2019r.oraz w postępowaniu uzupełniającym ; od dnia 23 kwietnia 2019r. do dnia 10 maja 2019r.

5. Podanie przez dyrektora przedszkola do publicznej wiadomości informacji o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu. -  05.04.2019r.

6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie  przez przewodniczącego komisji  rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe  - w postępowaniu rekrutacyjnym od 8 kwietnia 2019r. do dnia 15 kwietnia 2019r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 13 maja 2019r. do dnia 18 maja 2019r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych poprzez umieszczenie listy na tablicy ogłoszeń w holu przedszkola –  w dniu 17 kwietnia 2019r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 14 maja 2019r.

8. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia -  w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 17 kwietnia 2019r. do dnia 19 kwietnia 2019r. oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 16 maja 2019r. do dnia 17 maja 2019r.

9. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym poprzez umieszczenie listy na tablicach ogłoszeń w holu przedszkola – w dniu 26 kwietnia 2019r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24 maja 2019r.

10.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.